KKK

Přírodní park Vyšebrodsko


Zákon 114/1992 Sbírky v paragrafu 12 odstavec 3 říká: "K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území." Právě tyto důvody vedly po zrušení hraničního pásma a "železné opony" ke zřízení Vyšebrodského přírodního parku. Jeho severní hranici tvoří řeka Vltava, jižní pak státní hranice s Rakouskem, západní okraj je vymezen hranicí Chráněné krajinné oblasti Šumava a východní tvoří silnice z Horního Dvořiště k rozcestí silnic u železniční zastávky Rožmberk nad Vltavou.

Jedná se o podhorskou až horskou oblast. Nadmořská výška se zde pohybuje od 535 metrů v údolí Vltavy do 1038 metrů na státní hranici u Hvězdné. Území je typické chladnějším klimatem s inverzními polohami, zejména v údolí Vltavy a Menší Vltavice. Geologický podklad je vesměs tvořen prvohorní žulou. Jihozápadní část je odvodňována Dunajem. To má vliv i na klimatické poměry, neboť je zde silnější vliv teplého alpského proudění, což umožňovalo v minulosti pěstovat vinnou révu a chmel i v nadmořské výšce 850 metrů. Les pokrývá dvě třetiny plochy. Výrazně převažují smrčiny s občasnými příměsemi jiných dřevin. Vyjímku představují poměrně rozsáhlé porosty bučin v přírodní památce Medvědí hora a Uhlířský vrch a fragmenty doubrav v okolí Vyššího Brodu.

Na území přírodního parku jsou celkem tři maloplošná chráněná území a na jeho severní hranici pak bezprostředně navazuje na ploše více než sto hektarů Národní přírodní rezervace Čertova stěna-Luč. Řeka Vltava zde vytvořila balvanité koryto, nazývané Čertovy proudy. Rezervací prochází po levém břehu Vltavy zelená turistická značka a cyklostezka z Loučovic do Vyššího Brodu. Na skalnatých svazích nad řekou rostou reliktní bory s chráněným vřesovcem pleťovým (Erica carnea). Sutě jsou porostlé břízami a místy tvoří tzv. "kamenná moře" s četnými druhy lišejníků, játrovek a mechorostů. V náplavech Vltavy jsou olšiny a malá bučina, v řečišti pak "obří hrnce". Z rostlin je zde kriticky ohrožená cidivka zimní (Hippochaete hyemalis) a růže převislá (Rosea pendulina), původem z Alp. Proto je někdy nazývána růže alpská.

Přírodní rezervace Rašeliniště Kapličky byla založena v roce 1992 a významně rozšířena na 72 hektarů v roce 1995. Rašelinný bor tvoří zejména borovice blatka (Pinus rotundata). Na dnešních lukách se dříve těžila rašelina na topení. Ve spodní části rezervace je i malý rybníček. Je zde řada význačných druhů rašeliništních rostlin a vzácně zde roste i masožravá tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Po jižní hranici vede červená turistická značka z Kapliček na Krásná Pole a po severozápadní hranici pak modrá turistická značka z Kapliček na Lipno.

Přírodní památka Medvědí hora byla založena v roce 1992 na ploše 82 hektarů. Chráněny jsou zde zejména květnaté bučiny, místy s příměsí klenu. Ve vrcholové části jsou i skály s typickou vegetací včetně jedlí a vzácného druhu plavuně - vrance jedlového (Huperzia selago). Typickou vegetací jsou rostliny jarního aspektu, které využívají většího přísunu světla před olistěním stromů. Po západní hranici prochází modrá turistická značka z Kapliček na Lipno a východní hranice se dotýká cyklostezka z Krásného Pole do Loučovic.

Přírodní památka Uhlířský vrch byla založena v roce 1992 na ploše 16 hektarů. Chráněny jsou zde opět zejména bučiny s bikou hájní (Luzula nemorosa). Zajímavé jsou též skály s drobnou kapradinou sleziníkem červeným (Asplenium trichomanes). Charakteristika bučin odpovídá Medvědí hoře. Po jižní hranici prochází červená turistická značka z Krásného Pole na Vyklestilku, nejcennější části rezervace z ní ale neuvidíte.

(fs)

Další informace:
Historie regionu Vyšebrodsko
Vyšší Brod
Lipno
Čertova stěna, pokusy o splavnění čertových proudů
Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava