KKK

Hostislav z

(zemřel 1414) farář

Farář v Českém Krumlově v letech 1369 - 1414, od roku 1374 také děkan doudlebský. Pocházel z Bílska u Vodňan. On i jeho bratr Ondřej náleželi k rytířskému stavu, Hostislav měl ve znaku hlavu muže po ramena, bratr Ondřej užíval ve znaku sekyru a nad ní zavřený helm ozdobený křížkem. Nepochybně pro svou vzdělanost a charakterové vlastnosti požíval Hostislav důvěru příslušníků rodu Rožmberků, z nichž Petr II., Jan I., a Oldřich I. se osobně účastnili v roce 1369 Hostislavovy prezentace na faráře krumlovského. Časté styky s rožmberským dvorem zaručovala Hostislavovi i funkce protonotáře. Po nastoupení Hostislava na faru v Českém Krumlově se přízeň rožmberských vladařů obrátila ve prospěch zdejšího kostela, který záhy získal vůči okolí vedoucí postavení, a tím výrazně posílil charakter Českého Krumlova jako centra rožmberského panství. Kromě nesporné Hostislavovy zásluhy na rozvoji školství při farním kostele je jeho jméno spojeno se zdárným provedením mimořádně hodnotné gotické stavby kostela sv. Víta v Českém Krumlově.

Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled od řeky Vltavy, foto: Libor Sváček

Hostislav vynaložil značné úsilí na opatření finančních prostředků na nákladnou stavbu prostřednictvím sbírek, jejichž pořádání bylo vázáno na souhlas vysokých církevních činitelů. Na prosbu faráře Hostislava povolil papež Bonifác IX. v roce 1402 využít ve prospěch stavby prodeje odpustků a uspořádat sbírku v pražské diecézi. V roce 1411 byla povolena obdobná sbírka v diecézi královéhradecké. Mimo to Hostislav osobně uzavřel v roce 1407 smlouvu s kameníkem Janem o dostavbě chrámu. Do funkce děkana doudlebského byl farář Hostislav zvolen v roce 1374 a stal se tak představitelem i mluvčím ostatních farářů v obvodu děkanátu pro jednání s vyššími církevními hodnostáři, především arcijáhnem bechyňským. Vážnost českokrumlovského farního úřadu byla tímto způsobem výrazně posílena. V řadě případů vystupoval farář Hostislav jako svědek různých právních ujednání a smírce sporů. Velmi blízký osobní vztah ho zřejmě vázal k bratru Ondřejovi, který také zastával ve službách Rožmberků významné funkce, např. v roce 1395 byl purkrabím na hradě Helfenburku. Farář Hostislav zemřel v roce 1414 a 28. listopadu téhož roku převzal úřad jeho nástupce Matěj z Kaplice.

(vm)