KKK

Široká č. p. 81

Široká č. p. 81


Lokace:
Široká č. p. 81

Popis objektu:
Dnes č. p. 81 sdružuje několik objektů průmyslového charakteru, které jsou uličkou odděleny od zadní části bývalého měšťanského pivovaru. Budovy stojí v místech dřívější vnější parkánové hradby, jejíž pozůstatky jsou v nejstarším z objektů zachovány. Nejstarší objekt v této průmyslové zástavbě je jednopatrová budova s nečleněným průčelím (naproti bývalému pivovarskému hvozdu), v přízemí valeně klenutá s pěti výsečemi. Obvodové zdivo je zřejmě pozůstatkem bašty z vnějšího opevnění, jak nasvědčuje tloušťka zdí v přízemí. Boční stěna objektu leží v linii hradby, jejíž tloušťka je zhruba zachována. Nasvědčuje to tedy tomu, že bašta byla zřejmě nazad uzavřená. Ostatní budovy v tomto území jsou typickou ukázkou průmyslových staveb z období průmyslové revoluce na konci 19.století. Jedná se o dvě budovy, které jsou postaveny v řadě za sebou v místě bývalé vnější parkánové hradby. Budova blíže ke Kájovské ulici, stejně tak jako objekt sousedící se zadní stranou pivovaru, je jednopatrová, s vysokým halovým přízemím, kde byly dílny a s patrem, které dílnám poskytovalo zázemí. Průčelí obou budov jsou členěna vysokými průmyslovými okny, zakončenými někdy obloukem, umístěnými mezi jednotlivými nosnými pilíři vnějšího pláště. Střecha objektu v sousedství pivovaru je pokryta šindelem.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší jednopatrová budova byla postavena zřejmě v 17. století. Více z její stavební historie prameny neuvádějí. Obě mladší budovy byly postaveny na konci 19. století, v době, kdy se ve městě začínal razantně rozvíjet průmysl. Přestaveny byly v druhé polovině tohoto století pro účely podniku služeb.

Historie obyvatel domu:
O tomto objektu nejsou spolehlivé historické zprávy. Sloužil spíše technickým účelům, a proto nelze hovořit o historii jeho obyvatel.