KKK

Radniční č. p. 26

Radniční č. p. 26

Lokace:
Radniční č. p. 26

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s hladkou fasádou, členěnou pouze omítkovou nárožní bosáží. Střecha domu je sedlová.

Stavebně historický vývoj:
Budova je středověkého původu, na konci středověku tvořila součást radního domu s průčelím do náměstí. Výrazná stavební etapa proběhla v pol. 17. stol., kdy se dům osamostatnil. Dvorní křídlo s cimbuřím patrně pozdně středověkého původu. Další úpravy interiérů objektu proběhly v klasicismu. V poválečném období zredukován parter proražením průchodu, výrazná oprava proběhla roku 1996.

Vývoj fasády objektu:
Ve středověkém období uliční průčelí dosud jako součást hospodářského radničního traktu nebylo zřejmě nijak dekorativně členěno, současnou podobu získal objekt již jako samostatný měšťanský dům ve druhé polovině 17. století. Plastická bosáž prostřídaných délek navazovala na kvádrování v přízemí. Byly zachyceny tři postupné barevné nátěry : bílo-šedý, bílo-fialový, bílo-šedý. V klasicistním období proběhla úprava přízemí s novým iluzivním rozvrhem pásovou bosáží, v celkovém zeleno-bílém rozvrhu. Kolem poloviny 19. století bylo průčelí upraveno vsazením vstupního portálu a proražením středního okna v úrovni 1. patra a postupně v dalších desetiletích bylo opakovaně natíráno zeleným nátěrem (celkem 6x). Ve druhé polovině 20. století byl při pravém nároží nově upraven průchod pro pěší. Citlivá oprava fasády s ponecháním kompaktních historických vrstev proběhla v r. 1998.

 

 

 

 

 

 

Významné architektonické detaily:

  • fasáda z raně barokního období s dosud čitelnými barevnými úpravami, nástěnný obraz mezi okny 1. a 2. patra dnes už fragmentální
  • pozdně gotický portál se zkosenými hranami v přízemí
  • barokní a klasicistní výmalba v interiéru 1. patra, dnes už bohužel zničená při stavební obnově
  • částečně dochované roubené stěny v síni 2. patra dnes zaomítnuté
  • pozoruhodný krov minimálně renesančního původu
  • částečně dochovaný dřevěný žlab v úžlabí se sousedem č. p. 28
  • cimbuří dvorní přístavby, v jejím přízemí pozoruhodný pozdně středověký portál s přetínavými profily

 

 


Historie obyvatel domu:
Parcela tohoto domu byla původně součástí rohového objektu na náměstí, který se stal roku 1518 radním domem (Náměstí č. p. 1). Ve středověku byl na tomto místě patrně dvůr, kam se projíždělo vjezdem z Radniční ulice. V roce 1646 byl objekt oddělen od radního domu a prodán ševci Baltazaru Knollovi za pouhých 100 kop grošů míšeňských. Po adaptaci stavení na obytný dům cena stoupla na 950 kop míšeňských v roce 1658, kdy přestavbu dokončil další z majitelů, krumlovský obecní mistr zedník Antonio Bossi, jemuž dům patřil od roku 1652. Od roku 1687 v domě žil sklenář a konšel Jan Holtzl. Ve druhé polovině 18. století se zde vystřídali výrobce papíru Jan Jiří Brunner, zlatník Karel Skřemenec a kožešník Dominik Rodl, který dům vlastnil od roku 1785. Roku 1823 koupil budovu kramář Josef Rothbauer, v jehož rodě se dům dědil až do 20. století.