KKK

Náměstí Svornosti č. p. 11

Náměstí Svornosti č. p. 11

Lokace:
Náměstí Svornosti č. p. 11

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrovou budovu vystavěnou ve svahu. Její hlavní průčelí je z roku 1880. Levá část průčelí, v rozsahu jedné okenní osy, předstupuje směrem do náměstí. Vstup do domu je řešen profilovaným lomeným gotickým portálem. Interiér přízemí přístupný portálem je valeně zaklenut, po levé straně se nachází průchod do dvora. První i druhé patro jsou novodobé plochostropé útvary. V zadní části parcely se nachází novodobá třípatrová budova. Sklepy jsou zaklenuty kamennou klenbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu a vznikla patrně spojením dvou samostatných objektů. Z tohoto období jsou dodnes zachovány sklepy, část zdiva a kleneb v přízemí. Po renesanční přestavbě následovala větší úprava po roce 1880, kdy bylo zcela přebudováno první a přistavěno druhé patro a vznikla i současná střecha. Z tohoto období pochází patrně i budova v zadní části. V 80. letech 20. století byla provedena rekonstrukce průčelí do barokní podoby. Ta byla dokončena roku 1985.

Historie obyvatel domu:
Jako první majitel domu je v roce 1424 připomínán Přibík, po roce 1510 ho získal Linhart Dreiling z Dolní Vltavice, jehož synové dům prodali kolem roku 1558 Wolfu Ottovi, který ho předal svému synu Martinovi. Z dalších majitelů je možné připomenout například Linharta Kardinála, který dům vyženil sňatkem s Martinovou vdovou Verenou - Veronikou Ottovou. Dlouho v něm však nepobyl, neboť v roce 1598 podlehl morové epidemii. Po roce 1608 dům obývala Linhartova dcera Ludmila, která byla zároveň vdovou po rožmberském komorním písaři Matyáši Fuchovi z Fuchýřova. K roku 1654, kdy byl majitelem domu Melichar Ondráček, se váže písemný doklad o tom, že se v domě vařilo a šenkovalo pivo. V roce 1677 zde zastihujeme primátora Floriána Aloise Hürnega, jehož na jediný rok před koncem 17. století vystřídal císařský muniční důstojník Bernard Pöschl. V roce 1708 se v domě na tři roky objevuje kuchař Jakub Veselý a po jeho nástupci Josefu Prählovi roku 1718 jirchář Erasmus Lanser, jenž zde žil asi až do roku 1739.