KKK

Vývoj fasád historických objektů ve městě Český Krumlov

Snahy lidstva uměleckou formou zachytit prostředí, kde žijí, jsou již velice starého data. Pomineme-li dlouhé období prehistorických maleb a starověku, setkáváme se v Čechách až v pozdně gotickém období s více či méně realistickým zachycením našich feudálních sídel popřípadě měst. Například nejstarší pohled Prahy z Schedelově Knize kronik je až z roku 1493.

Dlouhá čp. 31, renesanční a raně barokní fáze I podle sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002 Dlouhá čp. 31, raně barokní fáze II a vrcholné baroko podle sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002
Dlouhá čp. 31, pozdně barokní a klasicistní fáze podle sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002 Dlouhá čp. 31, klasicistní II, 2. pol. 20. st. podle sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2002


Dosud středověký Český Krumlov z období kolem poloviny 16. století, i když se značně zkreslenou podobou samotného města, nám zachycuje kopie obrazu "Dělení růží" od Josefa See. Všechny starší materiály o našem městě jsou podchyceny jinými než obrazovými prameny. Od 2. pol. 17. století se nám již zachoval poměrně početný soubor malířských později i grafických zobrazení postupně se rozrůstajícího sídelního města nové šlechty. Překvapivě značně objektivním informačním pramenem je koláž z nalepených kousků slámy a dřeva z 60. let 17. století. Zřejmě nejpřesnějším zachycením barokní podoby města se vyznačuje kolorovaná kresba G. A. Hörnera z r. 1743.

Mezi vedutisty Českého Krumlova počátkem 19. století je zajímavou postavou Antonín Langweil, později autor dnes velice ceněného modelu Prahy z počátku 19. století v měřítku 1 : 480. Vedle vrcholícího zájmu o zachycení romantického Č. Krumlova konce 19. století stále větší roli v zobrazení města přebírá fotografie (nejstarší známé fotografické zachycení města před rokem 1867). Dluh chybějícího trojrozměrného zachycení našeho města byl smazán až v polovině 80. let 20. století dokončením keramického modelu Českého Krumlova v podobě k roku 1800 manželi Peškovými v měřítku 1:200.

Latrán čp. 50, věž renesanční fáze podle sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Latrán čp. 50, věž barokní fáze podle sondážních nálezů a ikonografie, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Latrán čp. 50, věž 1. pol. 19. st. podle sondážních nálezů a ikonografie, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Latrán čp. 50, věž poč. 20. stol. podle sondážních nálezů a ikonografie, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001


V první polovině 90. let 20. století byla také nově malířsky zachycena Václavem Codlem podoba zbořených českokrumlovských bran. Všechna tato díla byla přirozeně (s výjimkou tří vývojových fází českokrumlovského hradu vydaných J. Wiltschkem k 600 výročí založení města) zaměřena na zachycení dobové podoby města v jednom časovém úseku.

Různé formy zobrazení města jsme se rozhodli doplnit ještě o soubor 33 českokrumlovských měšťanských objektů zachycených v jednotlivých fázích svého vývoje, včetně krátkého vyhodnocení jejich současného stavu. Jako podklad posloužil rozsáhlý materiál stavebně - historických hloubkových průzkumů fasád českokrumlovských historických objektů provedených firmou ARTECO B. M. s.r.o. z let 1992 - 2003. Snažili jsme se tak ilustrativnějším způsobem přiblížit veřejností velice citlivě vnímanou problematiku ochrany památkových objektů a především důvody jejich ochrany.

Radniční č.p. 26, raně barokní rozvrh průčelí I na základě sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Radniční č.p. 26 raně barokní rozvrh průčelí II na základě sondážních nálezů , zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Radniční č.p. 26 klasicistní rozvrh průčelí na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001 Radniční čp. 26 barevné členění fasády po 2. pol. 19. stol na základě sondážních nálezů, zdroj: Arteco B.M. s.r.o., autor: J. Bloch, J. Novotný, P. Lengál, 2001


Soubor byl vypracován především s pomocí bývalých studentů SUPŠ sv. Anežky v Č. Krumlově. Hlavním informačním zdrojem vypracování souboru byla barevná fotodokumentace nálezových situací fasády průzkumových zpráv, průběžně doplňovaná v procesu opravy objektu. U pohledově exponovaných objektů bylo možné také přihlédnout ke stavebním úpravám průčelí, zachycených vedutami.

Nejpočetnější zmapovanou skupinu vytvořily barokní a klasicistní fáze objektů. Nálezovou situací nedostatečně podložená partie fasády byla v rámci zachování celistvosti celého průčelí doplněna čárkované podle předpokládané analogie z jiného českokrumlovského objektu. Přestože se jedná z celkového počtu cca. 400 cennějších českokrumlovských historických objektů o poměrně malý rozsah, lze si díky poměrně pestré skladbě různých domů (je zde zastoupen bývalý špitální kostel sv. Jošta, klášterní budovy, radnice, menší větší měšťanské domy, zahradní altán, výklenková kaplička, technické budovy - bývalý mlýn, papírna, valcha) a početnému reálnému souboru analyticky prezentovaných starších fází průčelí z poválečného období vytvořit rámcovou představu o celkové podobě českokrumlovských fasád v jednotlivých časových obdobích.

Jiří Bloch, Arteco B.M.
jiri.bloch@tiscali.cz

Další informace:

 1. Dlouhá č. p. 31
 2. Dlouhá č. p. 32
 3. Horní č. p. 151
 4. Horní č. p. 157
 5. Hradební č. p. 60
 6. Kájovská č. p. 56
 7. Kájovská č. p. 58
 8. Kájovská č. p. 66
 9. Kájovská č. p. 68
 10. Latrán č. p. 6, bývalý Kostel sv. Jošta v Českém Krumlově
 11. Latrán č. p. 50, Klášter Křížovníků s červenou hvězdou
 12. Latrán č. p. 52, Klášterní
 13. Latrán č. p. 67
 14. Latrán č. p. 77
 15. Latrán č. p. 84
 16. Latrán č. p. 104, Budějovická brána
 17. Masná č. p. 128
 18. Masná č. p. 129
 19. Náměstí Svornosti č. p. 1
 20. Náměstí Svornosti č. p. 3
 21. Panská č. p. 21
 22. Panská č. p. 22
 23. Radniční č. p. 26
 24. Radniční č. p. 29
 25. Rybářská č. p. 1
 26. Soukenická č. p. 36
 27. Soukenická č. p. 40
 28. Soukenická č. p. 41
 29. Soukenická č. p. 42
 30. Soukenická č. p. 43
 31. Soukenická č. p. 44
 32. Široká č. p. 80
 33. Široká č. p. 82