KKK

Demografický vývoj regionu Český Krumlov

Za panování rodu Rožmberků žilo v Čechách kolem miliónu lidí.

V jihočeské državě Rožmberků žila necelá třetina obyvatel ve městech. V dávné minulosti žilo v Čechách mnohem méně lidí, než je tomu dnes. Jejich počty se zvyšovaly postupným osidlováním území, které původně pokrývaly rozlehlé neprostupné pralesy a močály, a vždy se naopak snížily vlivem válečných konfliktů nebo zhoubných epidemií.

Tento vývoj je doložen především v množství cenných archivních dokumentů. Počátkem 16. století žilo na patnácti jihočeských velkostatcích Rožmberků, na jejich moravských i slezských zbožích, v okolí Prahy i na statcích církevních, nad nimiž vladaři vykonávali patronátní právo, více než 11 000 usedlých. Spolu s rodinnými příslušníky samostatně hospodařících usedlíků a jejich neusedlé čeledi se pak hrubý odhad celkového počtu rožmberských poddaných zvýšil na 70 000 osob. Odhaduje se, že na území tehdejších Čech žilo přibližně 1 - 1,2 miliónů osob.

Děti u ohníčku na poli - historické foto, foto: J.Štindl

Uvádí se dále, že z tohoto počtu obyvatel zhruba dvě třetiny bydlely asi v 750 vesnicích a zbývající třetina - okolo 22 000 osob - sídlila přibližně ve 3 700 domácnostech ve 13 městech a v 33 městečkách. Z uvedených počtů vyplývá, že přibližně jedna třetina obyvatel žila v té době ve městech.

V tom čase byl nejlidnatějším městem Český Krumlov, kde v roce 1585 žilo ve 331 domech vnitřního Starého Města, Latránu, Parkánu, Rybářské ulici a Plešivce pravděpodobně necelých 2 000 městských obyvatel s rodinami; kolem roku 1600 se počet domů zvýšil na 336 a ve městě žilo tehdy zhruba 2 100 obyvatel.

Počátkem devadesátých let 16. století druhým nejlidnatějším městem rožmberského dominia byly Prachatice s více než 1 300 obyvateli. Ve stejné době žilo v Netolicích kolem 1 200 usedlých osob a přibližně 1 100 obyvatel měla Soběslav. Asi 1 000 obyvatel čítal Vimperk a jen o něco méně obyvatel měla Kaplice. Zhruba 800 lidí žilo tehdy v Třeboni.

Podle dílčích soupisů obyvatel, dochovaných pro Prachatice, Soběslav, Lhenice, Lomnice nad Lužnicí, Mezimostí a Ledenice, odhaduje se, že populaci rožmberských měst a městeček tvořilo z necelých dvou třetin obyvatelstvo v plném produktivním věku mezi 15 - 49 rokem života. Na složení městské populace se víc než třetinou podílely děti ve věku do 14 let. Je jistě zajímavé i to, že v 80. a 90. letech 16. století se počet dětí v měšťanských rodinách usazených na rožmberském dominiu pohyboval od jednoho do tří. Za posledních Rožmberků byli ve městech i městečkách mizivě zastoupeni muži i ženy v poproduktivním věku, tedy lidé starší 50 let. Délka lidského života byla v té době velice krátká oproti dnešku a vysoká byla i úmrtnost dětí.

Štípání dřeva a výroba dřeváků, zimní práce obyvatel Šumavy - historické foto

Města Český Krumlov se výrazněji nedotkla ničivá třicetiletá válka, dokládá to i skutečnost, že v polovině 17. století zde bylo 349 renesančních domů a z nich jen čtyři domy byly pusté a čtyři zničené požárem, dále v porovnání se stavem okolo roku 1600 se v podstatě nezměnil počet obyvatel.

Pro poznání popisovaného období českých dějin v jihočeské oblasti bude prospěšné zmínit se ještě o důležitém náboženském vyznání obyvatel na panstvích Rožmberků. Uvádí se, že koncem 16. století převládalo obyvatelstvo katolického vyznání - jen na panství Petra Voka jich mělo být odhadem okolo 40 000. Je zajímavé, že část jich přijímala podobojí, ale přitom zůstávala ve víře katolické! Nejsou zmínky o náboženské nesnášenlivosti, v malých osadách žili společně katolíci a utrakvisté a bohoslužbu obojím sloužil katolický farář - v té době se udává na rožmberském dominiu na 60 obsazených far. Ovšem západní část jižních Čech patřila k důležitým oblastem vlivu Jednoty bratrské. Významné působení této církve je doloženo i na rožmberském dominiu, kde Jednota bratrská měla nejlepší podmínky za vlády Petra Voka , který byl sám jejím horlivým stoupencem. K této víře se hlásil i rožmberský archivář Václav Březan. Petr Vok byl zastáncem náboženské tolerance a uznával právo každého jedince na svobodnou volbu náboženského vyznání.

(kol.)

Další informace:
Demografický vývoj města Český Krumlov
Středověká kolonizace regionu Český Krumlov