KKK

Široká č. p. 51

Široká č. p. 51 

Lokace:
Široká č. p. 51

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový nárožní objekt, v jádře pozdně gotický, upravený v renesanci a ve druhé polovině 17. století. V přízemí se nachází obdélný kamenný portál se štukovou šambránou. Uličku po levé straně průčelí překlenuje prampouch.

Stavebně historický vývoj:
Objekt, vystavěný patrně v 15. století, je gotického původu. V renesanci byly dodatečně vyzděny štíty, přičemž za pozornost stojí přizdívka atikového průčelí s omítkovými kvádry. Renesanční je rovněž zaklenutí některých prostor, jež zřejmě vzniklo současně s osazením stropů.

Významné architektonické detaily:
Objekt je cenný zejména jako důležitý článek historické zástavby. Za pozornost stojí boční průčelí, jež má v prvním poschodí několik malých gotických oken, přičemž jedno z nich si zachovalo nejenom kamenné ostění, ale i podokenní římsičku.

Historie obyvatel domu:
Třebaže dům existoval již v 15. století, chybí doklady, které by postihovaly tehdejší držbu majetku. Prvním známým vlastníkem je tak až sladovník Blažek, jenž byl v letech 1515 - 1519 členem městské rady. Po jeho smrti spravoval dům i sladovnu Jošt, za něhož se provdala vdova Barbora. Také sladovník Jošt byl ve třicátých a čtyřicátých letech 16. století členem městské rady. V domě se pak vystřídala řada majitelů rozličných profesí. Ještě v průběhu 16. století byli mezi nimi krejčí Jan Köhler, kožešník Jeroným Mild a řezník Tomáš Schemerle. V roce 1619 v domě zastihujeme bednáře Tomáše Ziehensacka, který jej vlastnil zřejmě ještě v roce 1654. Od roku 1666 v domě žili postupně řezníci Adam Schmidt a Václav Řídký. V roce 1714 se zde objevuje pletař Lorenz Kurz, jehož o tři roky později vystřídal obchodník Matouš Krembscher. Od čtyřicátých let 18. století patřil dům několika generacím rodiny Tragauů.