KKK

Panská č. p. 18

Panská č. p. 18

Lokace:
Panská č. p. 18

Popis objektu:
Jednopatrová nárožní pozdně gotická budova s klasicistním průčelím z doby kolem roku 1800 se zbytky staršího stavu. Vstupní portál je raně renesanční s profilovanou římsou. Dispozičně hloubkový dvoutrakt valeně klenutý s rozsáhlou síní vpředu.

Stavebně historický vývoj:
Dům má původ již ve 14. století, do kterého lze datovat sklep, původně vystupující zčásti nad úroveň terénu i malé hrotité okénko fasády do Soukenické ulice. V pozdně gotickém období na počátku 16. století vznikla dispozice přízemí včetně kleneb. Mimořádně významný je raně renesanční portál a též záklopový strop 1. patra. Dispozice 1. patra patří k nejpozoruhodnějším v Českém Krumlově. Vznikla nejspíše v renesanci. Ve druhé polovině 18. století byl dům ve dvou etapách barokně a klasicistně upraven. Barokní štít hlavního průčelí byl stržen roku 1894, dále byla stržena klenba a zbořen dýmník černé kuchyně. V první polovině 19. století bylo vystavěno zadní křídlo. Stavební rekonstrukce byla ukončena v roce 1987.

Významné architektonické detaily:
Mimořádně významný renesanční portál (1. čtvrtina 16. století) s vytesanou pětilistou růží. Hrotité okénko do Soukenické ulice ze 14. století. Dispozice 1. patra (1. třetina 16. století).

Historie obyvatel domu:
V letech 1459 - 1484 byl majitelem domu jistý Zbiják. Přízvisko Zbiják se v Českém Krumlově běžně používalo pro bečváře - bednáře. V letech 1500 -1504 dům patřil Permlovi, který se tam přestěhoval ze Široké ulice. V roce 1510 byl majitelem stolař Marx, který ho v roce 1525 prodal Michalu Wostrštajgarovi, který se domu zřejmě rychle zbavil, neboť již v roce 1531 zde zemřel další majitel - švec Havel. Ten krátce před svou smrtí prodal zadní část domu (nazývanou Kuglvajt, dnes Soukenická č. p. 173) řezníku Benešovi. Po něm přišel kožešník Michal, který zemřel v roce 1536 a dům předal manželce Anně. Paní Anna zemřela roku 1549 a dům odkázala synovi Jeronýmovi, který dále provozoval kožešnické řemeslo. Jeronýmovi se přezdívalo Křivý Jaroš a jeho příjmení, které v té době nemuselo být shodné s otcovým, znělo Hoslinger nebo Hofelhofer. Jaroš zemřel v roce 1571 a zanechal zde vdovu Barboru s dětmi. Ta dům prodala roku 1578 řezbáři Hansi Martenovi, který záhy zemřel, a od vdovy Reginy ho v roce 1588 koupil stolař Prokop Weigl. V roce 1605 koupil dům Valentin Mazouch, který ho roku 1612 prodal Petru Nuckovi. Od roku 1621 spravovala dům jeho vdova Kristina, ta ho předala svému synu Ambrožovi. V roce 1629 prodal Ambrož dům svému bratru Michalovi, jenž jej v roce 1638 směnil s Jiřím Schmidtem ze Schattenbergu za jeho dům na rohu náměstí a ulice Panská č. p.16. V roce 1654 dům spravovala Schmidtova vdova Alžběta. Rod Schmidtů ze Schattenbergu dům vlastnil až do padesátých let 18. století.