KKK

Latrán č. p. 22, Nové město

Latrán č. p. 22, Nové město

Lokace:
Latrán č. p. 22, Nové město

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s hladkým průčelím. Na ustupující pravou část průčelí navazuje polokruhově zaklenutý průjezd s atikou, která je fragmentem složitějšího renesančního řešení. Tento průjezd vede k fortně v městském opevnění, jíž se dá projít k Vltavě.

Stavebně historický vývoj:
Budova je gotického původu, přestavěná v období renesance. Dnešní stav je výsledkem úprav v klasicistním stylu.

Významné architektonické detaily :
Objekt je architektonicky méně hodnotný. V levé části přízemí se sníženou úrovní se nacházejí dva prostory zaklenuté vysokou segmentově valenou klenbou, v pravé části je prostor valeně klenutý s výsečemi. Na pravé straně navazuje na budovu samostatně přístupné jednopatrové křídlo s nepozoruhodnými prostory.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl před rokem 1540 zbrojmistr Bartoš. Ve 40. a 50. letech 16. století patřil dům Jakubu Hanušovi. Po jeho smrti jej vedla vdova Magdalena a od roku 1562 syn Jaroš. Když Jaroš roku 1575 zemřel, byl dům prodán kloboučníku Jiřímu Schlossarovi. Ten pravděpodobně neměl dědice, proto městská rada rok po jeho smrti, v roce 1599, dům prodala rožmberskému podkonímu Ondřeji Mayovi, který jej přenechal synu Šalomounovi. Ten však po svatbě s Annou Tošanskou roku 1599 dal dům k dispozici babičce své ženy, staré zámecké pradleně Barboře Douchové, jež zde žila až do roku 1610. V letech 1622 - 1650 patřil dům dvornímu kováři Řehoři Schweighartovi nebo Švankortovi, jehož vystřídal kovář Mikuláš Strasse. Mezi majiteli najdeme ještě dva dvorní kováře - od roku 1668 Matyáše Fischera a po něm Řehoře Khefera, který dům vlastnil do roku 1739. Kovářské a podkovářské řemeslo se zde pěstovalo až do počátku 19. století.