Station auf dem IV. Kreuzweg in Frymburk, Foto: Lubor Mrázek

Station auf dem IV. Kreuzweg in Frymburk, Foto: Lubor Mrázek

.