Jakub Maggi, dokument s podpisem

Jakub Maggi, dokument s podpisem

.