Wallfahrtskirche Kájov, thronende Madonna,1502

Wallfahrtskirche Kájov, thronende Madonna,1502

.